Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Thứ 4 (Wed) – Lady night – 4 ladies free one bottle

Mỗi thứ 4 (Wed) - Lady Night

cWednesday – Lady night – 4 ladies free one bottle.
Thứ 4 HOT HOT – Nhóm 4 ladies sẽ được free 1 chai rượu hoặc 1 chai vodka

https://www.facebook.com/events/357278271313275/

No Comments

Leave a Reply