Hidden Gem – Viên ngọc ẩm thực, nhạc sống và rượu vang

Wine Maker Dinner – Dinner với Đại Sứ Rượu Vang Úc, McGuigan winery

16
Jan 2017
Monday

Monday – Special Wine Dinner with Australian Wine Ambassadors, McGuigan Winery, very famous Australian wine in the world. Surrounded by just wines and wines, You will be served with 4 great McGuigan wines, fantastic food pairing, and end the night with Champagne!. Please book early. Just 800.000d/person for first 20 people !!!

Đại tiệc rượu vang tối với Đại Sứ Rượu Vang Úc, McGuigan winery, rất nổi tiếng trên thế giới. Bạn sẽ được phục vụ 4 loại rượu Úc McGuigan cực ngon & thức ăn tuyệt vời đi cùng, kết thúc với Champagne. Vui lòng đạt bàn sớm. Chỉ 800.000d/người cho 20 người đầu tiên !!! (0915 322 478)

Đại tiệc rượu vang tối với Đại Sứ Rượu Vang Úc, McGuigan winery, rất nổi tiếng trên thế giới

No Comments

Leave a Reply